SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021 r.
Bilans SPGK za 2021 r.
Rachunek zysków i strat SPGK za 2021 r.
Informacja dodatkowa SPGK za 2021 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

(dwukrotnie w 2009 r. i 2017 r.)

1-Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr 0000128209.

Celem działania stowarzyszenia jest:

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca- Urszula Szewczyk

Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska

Sekretarz – Mariola Perdek

Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 poz. 217), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. 2001 nr 50 poz.529 ze zm.) oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2021 r.:

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok oraz został wybrany nowy Zarząd SPGK.

Na zebraniu podjęto następujące uchwały:


1) Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

2) Uchwała nr 2/2021 w sprawie pokrycia straty z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 z funduszu statutowego

3) Uchwała nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom SPGK za okres ostatniej kadencji

4) Uchwała nr 4/2021 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa

5) Uchwałą nr 5/2021 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej SPGK

Odbyły się 3 zebrania Zarządu SPGK.

Na jednym z zebrań została podjęta uchwała o przekazaniu w formie darowizny sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu

1) Uchwała nr 1/2021 w sprawie przekazania sprzętu rehabilitacyjnego SPGK

Odbyły się 2 zebrania członków SPGK podczas których omówiono organizację Dnia Otwartego w Izbie Regionalnej oraz dokonano prac porządkowych w pomieszczeniach izby.

W 2021 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

W lutym podjęta została decyzja o przekazaniu sprzętu rehabilitacyjnego na cele promocji zdrowia dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

W lipcu podjęto decyzję w sprawie pomocy finansowej dla ciężko chorego dziecka z naszej okolicy. Członkowie Stowarzyszenia, Kół Gospodyń oraz inni mieszkańcy gminy upiekli ciasta, które zostały sprzedane podczas zorganizowanego kiermaszu 6 sierpnia. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę, czyli 5316,50 zł wpłacono na konto fundacji „Serce dla maluszka” wspierającej leczenie dziecka. Ten dzień był również „Dniem Otwartym Izby Regionalnej w Klonowej” bowiem wszyscy chętni mogli zwiedzić izbę, obejrzeć zgromadzone przedmioty lub znaleźć siebie na starych fotografiach.

W tym miesiącu została zawarta umowa darowizny pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Klonowa a Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 5998,20 zł.

We wrześniu ukazała się lista organizacji OPP, które otrzymały 1% podatku za rok 2020. Życzliwi nam Podatnicy przekazali naszej organizacji 1053,20 zł.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność.

Urszula Szewczyk