STATUT

„STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju a siedzibą miejscowość Klonowa.

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Stowarzyszenie będzie używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 5

 1. Cele:

  1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

  2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

  3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 6

II Sposoby działania:

1.Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2.Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3.Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

4.Upowszechnianie wiedzy na temat gminy Klonowa.

5.Nadawanie osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia - „KLONOWIANKI”

§ 7

Zebrane środki finansowe Stowarzyszenia służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do realizacji innych celów.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych;

2/ członków wspierających.

 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 11

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3/ zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4/ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, jeżeli służą one do wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia;

5/ zaskarżania do walnego zgromadzenia członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1/ aktywnego uczestniczenia w pracach służących realizacji wytyczonych celów;

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3/ regulowania obowiązkowych składek członkowskich, których wysokość ustali walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia (z obowiązku tego zwolnione są osoby nieletnie będące członkami Stowarzyszenia).

 

§ 12

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11, ust. 1, pkt. 2-5;

 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 13

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

 1. W przypadku określonym w ust. 1, pkt. 3 o wykluczeniu decyduje Zarząd, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio określone zasady w ust. 2.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków;

2/ Zarząd;

3/ Komisja Rewizyjna.

 

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne

 

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia składu organu władzy.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2/ z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności członków określonej w § 15 ust. 2.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 15 ust.1.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz wybrani spośród członków uczestniczących w Zebraniu.

 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim Komisji.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy;

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3/ na umotywowane żądanie co najmniej ¼ członków zwyczajnych.

 1. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania).

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1/ określenie głównych kierunków działania;

2/ uchwalenie statutu i jego zmian;

3/ uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia;

4/ uchwalanie budżetu;

5/ wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

6/ rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

7/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

8/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu;

9/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

10/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

12/ powołanie Kapituły przyznającej „KLONOWIANKĘ”.

 

Zarząd

 

§ 20

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z czterech członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 3. Zasady działania Zarządu określa regulamin.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

2/ określanie szczegółowych kierunków działania;

3/ ustalanie budżetu i preliminarzy kosztów;

4/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5/ uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

6/ podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego niezastrzeżonego do kompetencji innego organu;

7/ powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;

8/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);

10/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

11/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walne Zebranie Członków;

12/ innych spraw z prowadzeniem działalności statutowej.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem władzy Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego jego zastępcy i sekretarza.

 

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;

3/ prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4/ zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;

5/ składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia;

6/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, w głosach doradczych, w posiedzeniach Zarządu.

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ władzy.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dn. 3.marca 2000 o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 25

W przypadkach określonych w § 23 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na :

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa,

 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Komisji rewizyjnej, członkowie Zarządu lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby bliskie.

 

§ 27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1/ składki członkowskie;

2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

3/ dotacje;

4/ darowizny, zapisy i spadki;

5/ wpływy z działalności statutowej.

 1. Środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 28

 1. Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród trzech:

  • Przewodniczącego Zarządu

  • Zastępcy Przewodniczącego

  • Skarbnika

 

 1. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób spośród trzech:

  • Przewodniczącego Zarządu

  • Zastępcy Przewodniczącego

  • Skarbnika

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia

 

§ 29

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 30

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.