SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

W ROKU 2013

Bilans SPGK za 2013 r.

Rachunek wyników SPGK za 2013 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2013 r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

 

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr. 0000128209.

 

Celem działania Stowarzyszenia jest :

 1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.
 2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.
 3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.      
 5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

    

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

 1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś

Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska

Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Anna Wolska

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994r , rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

 

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2013 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 • Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

 W 2013 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 • W marcuogłoszono 7 edycję konkursu dla młodzieży „Sami dla siebie…”. Do Komisji Konkursowej wpłynęły 2 wnioski. Pierwszy złożony przez Grupę Ratowników pod patronatem OSP z Klonowej – przewidywał opracowanie filmu instruktażowego dotyczącego udzielania  pierwszej pomocy oraz zakup specjalistycznych apteczek. Drugi, złożony przez Nieformalną Grupę Młodzieżową z Leliwy przewidywał adaptację boiska sportowego oraz zakup sprzętu sportowego. Komisja pozytywnie rozpatrzyła oba wnioski i przyznała odpowiednio 900 zł 600 zł na realizację przedstawionych projektów.
 • W kwietniuogłoszono I edycję konkursu dla mieszkańców Gminy Klonowa pod nazwą „Zielony zakątek”, którego celem jest:stworzenie miejscowych zielonych kącików rekreacyjnych, dostępnych dla mieszkańców danego sołectwa, upiększenie przydrożnych kapliczek lub podniesienie atrakcyjności już istniejących obiektów np. strażnic. Do Komisji Konkursowej wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy z sołectwa Lesiaki przewidywał  odnowienie  kapliczki znajdującej się w centrum wsi i zorganizowanie tam kącika zadumy. Drugi złożony przez  mieszkańców Grzyba przewidywał zorganizowanie kącika rekreacyjnego przy strażnicy w Grzybie. Komisja rozpatrzyła pozytywnie oba wnioski i przyznała dla obu grup dotację w wysokości 500 zł.
 • 20 kwietniaw ramach akcji Aktywna Wiosna 2013 wykonano wiosenne porządki wokół kościoła oraz na Ogniku. Młodzież z Grupy Ziarno oraz młodzi strażacy posprzątali plac wokół Ognika, a Członkinie SPGK (4 osoby) przy wsparciu młodzieży (4 osoby) oraz pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy uporządkowali parking oraz przykościelny park.
 • W maju powstała „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” utworzona w NZOZ w Klonowej, w której wypożyczyć można nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Sprzęt do wypożyczalni zakupiono ze środków zgromadzonych z odpisu 1% (4808 zł) I są to:

- 2 koncentratory tlenowe,
- 1 wózek inwalidzki,
- 2 materace przeciwodleżynowe,
- 4 balkoniki dwukołowe,
- 2 kule rehabilitacyjne z trójnogiem,

Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Elżbiety Knopek.

 • W czerwcu po raz trzeci SPGK zostało nagrodzone dotacją z FWW, tym razem  kwotą 2740 zł. Wniosek konkursowy „Pożyteczne wakacje 2013” organizowany przez Fundacji Wspomagania Wsi napisany został i złożony z inicjatywy pań: Perdek Marioli i Więzowskiej Renaty. Projekt przewidywał zagospodarowanie wolnego wakacyjnego czasu (warsztaty kulinarne, wycieczki, rajd rowerowy, zajęcia plastyczne) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klonowa połączone z pracami renowacyjnymi i porządkowymi przedmiotów zgromadzonych w Izbie Regionalnej. Pożyteczne wakacje były naprawdę pożyteczne, ponieważ wykonano między innymi piękne zalaminowane opisy wszystkich eksponatów znajdujących się w naszej Izbie.
 • 2 czerwca w współpracy z GBP w Klonowej uczestniczyliśmy w wyjeździe do Chociszewa na Jarmark Chociszewski. Wspólnie promowaliśmy Gminę Klonowa - częstowaliśmy jak zwykle ręcznie robionym chlebkiem z masełkiem i maślanką.
 • Również w czerwcu we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej zorganizowano w Izbie Regionalnej wystawę rękodzieła pn. "Cudze chwalicie swego nie znacie". Podziwiać można było różne formy rękodzieła jak: szydełkowanie (od serwetek po bluzkę i sukienkę), papieroplastykę (kartki, kwiaty i ozdoby okolicznościowe). A wszystko to wykonane rękoma naszych lokalnych artystek.
 • W lipcu i sierpniu z inicjatywy p. Wolskiej Anny i Kiełbaski Barbary najpierw odkurzono i posegregowano stare dokumenty i przedmioty, a później zorganizowano w Izbie Regionalnej wystawę pt. „Znalezione na strychu”. Wszystkie eksponaty pochodziły z poddasza  starej (od ponad stu lat) siedziby UG. Żeby odczytać najstarsze zapisane księgi gminne eksponowane na wystawie trzeba znać język  rosyjski. Bo właśnie cyrylicą spisano "knigi" z 1870 roku. Każdy z opasłych tomów, które zachowały się w bardzo dobrym stanie, liczy kilkaset stron. Jest także prasa i to ta sprzed II wojny światowej.  Dokumentami zainteresowała się redaktor Witryny Wiejskiej chcąc zamieścić na niej  informacje  „o skarbach ze strychu”  jako ciekawostkę.
 • Jak co roku w lipcu i sierpniu działał Młodzieżowy Klub Wolontariusza- 15-osobowa grupa młodzieży pomagała w organizacji zabawy loteryjnej na Klonowe Święto. Wakacyjną współpracę z wolontariuszami zakończono wręczeniem zaświadczeń oraz ogniskiem na Ogniku.
 • 15 sierpnia odbyło się jubileuszowe X Klonowe Święto połączone z uroczystym otwarciem nowego Urzędu Gminy oraz Orlika. Imprezę uświetniły zespoły: Paka  Klonowiaka, Forever Young, KTO, solista Bartosz Jagielski, Grabowski Big Band oraz pokaz JUDO. Dodatkowe atrakcje to: zabawa loteryjna, warsztaty Quiligu, kasudamy, haftu i oczywiście Izba Obfitości. 

Dzięki wsparciu sponsorów oraz działaniom własnym zebrano kwotę 6220 zł. Po rozliczeniu kosztów imprezy pozostało 4220 zł, które przeznaczono na działania statutowe SPGK. Najbardziej zasłużonym sponsorom wręczono pamiątkowe statuetki. Sponsorzy X Klonowego Święta to:

 • P Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • P Wójt Gminy Klonowa
 • Lech Kiełbaska, Janusz Snelewski
 • Irena i Marian Zajączkowscy
 • Zofia Podawacz
 • Foryś Danuta i Jarosław
 • Grzegorz Knopek
 • Grzegorz Jakóbczak
 • Lecznica Zwierząt w Klonowej
 • Katarzyna i Przemysław Paroń
 • Joanna Nowak
 • Gminna Spółdzielnia w Klonowej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej
 • Beata Tokarek
 • Kulińki Damian i Jadwiga
 • Serweciński Marek
 • Kupis Kszysztof
 • Bożena i Krzysztof Bednarek

Marszałek Województwa Łódzkiego w liście gratulacyjnym z okazji  jubileuszowego Klonowego Święta napisał, że „Klonowe Święto” to godny naśladowania przykład integracji społeczności lokalnej. Takie przedsięwzięcia są fundamentem, na którym można budować jedność Małych Ojczyzn. Jedność, która owocuje i dopinguje do realizacji społecznych i gospodarczych projektów oraz kultywowania regionalnych tradycji…”.

 • W październiku zaproszono Stowarzyszenie do udziału w Platformie Współpracy Międzyinstytucjonalnej, której celem jest zainspirowanie instytucji powiatu sieradzkiego działających w obszarze przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, do wykorzystywania w szerszym zakresie dialogu współpracy i partnerstwa. W ramach wsparcia naszej organizacji zaproszono nas do udziału  w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów. SPGK reprezentowała p. Musialska Agnieszka.

Podczas wszystkich możliwych działań organizowanych w roku 2013 prowadzono akcję informacyjną 1%, czego efektem było przekazanie przez życzliwych nam Podatników kwoty 2459,20 zł. Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków fundusze pozyskane w ramach odpisu 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Klonowa.

WSZYSTKIM NASZYM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !