SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2020

Wprowadzenie do sprawozdania SPGK za 2020

Sprawozdanie merytoryczne SPGK za 2020

Bilans SPGK za 2020

Rachunek wyników SPGK za 2020

Informacja dodatkowa SPGK za 2020

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

(dwukrotnie w 2009 r. i 2017 r.)

1-Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr 0000128209. 

Celem działania stowarzyszenia jest :

1.Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2.Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3.Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4.Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5.Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6.Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7.Promocja i organizacja wolontariatu.

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1.Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2.Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3.Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca- Renata Więzowska

Zastępca Przewodniczącej – Barbara Wyrwas

Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994r.(Dz.U. z 2021 poz. 217), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. 2001 nr 50 poz.529 ze zm.) oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

 

         

 

W 2020 r.:

Odbyły się 2 zebrania Zarządu SPGK.

Odbyło się 1 zebrania członków SPGK w formie zdalnej, podczas którego podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPGK za 2019 r. 

W 2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa zrealizowało następujące działania:

W kwietniu podjęta została decyzja o dofinansowaniu Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Przekazano środki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a w szczególności zakup środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców i pracowników ośrodka.

W maju podjęto decyzję w sprawie pomocy finansowej dla ciężko chorego dziecka z naszej okolicy. Członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Zespołu Szkół w Klonowej, rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz inni mieszkańcy gminy upiekli ciasta, które zostały następnie sprzedane. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę, czyli 8409,20 zł przekazano rodzicom z przeznaczeniem na leczenie chłopca.

We wrześniu ukazała się lista organizacji OPP, które otrzymały 1% podatku za rok 2019. Życzliwi nam Podatnicy przekazali naszej organizacji 1681,40 zł.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność.

Renata Więzowska