SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2019

Wprowadzenie do sprawozdania SPGK za 2019

Sprawozdanie merytoryczne SPGK za 2019

Bilans SPGK za 2019

Rachunek wyników SPGK za 2019

Informacja dodatkowa SPGK za 2019

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

(dwukrotnie w 2009 r. i 2017 r.)

 

 

1-Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr 0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest:

1.Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2.Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3.Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4.Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5.Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6.Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7.Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1.Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2.Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3.Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca- Renata Więzowska

Zastępca Przewodniczącej – Barbara Wyrwas

Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994r. (Dz.U. z 2018r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212, 2244, z 2019 r. poz. 55, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. 2001 nr 50 poz.529 ze zm.) oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

 

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

 

         

 

 

2-Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2019 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

 Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.

 Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

 Partnerska współpraca z instytucjami , przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2019 r.:

Odbyły się 3 zebrania Zarządu SPGK.

Odbyły się 3 zebrania członków SPGK, podczas których podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPGK za 2018 r.

 

W 2019 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

W lutym ogłoszony został konkurs fotograficzny "Gmina Klonowa w obiektywie", którego organizatorami były panie Anna Wolska, Barbara Wyrwas i Małgorzata Kiełbaska.

Od kwietnia do września realizowany był projekt "Dzieje się w Klonowskiej Izbie Regionalnej". W ramach projektu odbyły się:

  • warsztaty florystyczne w kwietniu

  • warsztaty wizażu i pielęgnacji w maju

  • warsztaty kulinarne z wykorzystaniem naczyń tupperware w czerwcu

  • jarmark zdrowej regionalnej żywności w lipcu

  • spotkanie z twórcą ludowym p. Wacławem Zabłockim we wrześniu

Projekt opracowały i zrealizowały panie Anna Wolska, Barbara Wyrwas, Urszula Szewczyk, Mariola Perdek i Renata Więzowska.

W marcu z inicjatywy SPGK odbyło się spotkanie członków SPGK, zarządów Kół Gospodyń Wiejskich gminy Klonowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Godynic. W zebraniu uczestniczył p. Marcin Golanowski Wójt Gminy Klonowa. Celem spotkania było omówienie potrzeb tych organizacji i ustalenie ewentualnej współpracy. Podczas spotkania członkinie KGW Godynice dzieliły się swoimi sukcesami w działalności koła. Zarząd SPGK przekazał poszczególnym kołom ankietę dotyczącą potrzeb w zakresie współpracy między naszymi organizacjami, jednak żadna z nich nie powróciła.

W maju podpisana została umowa o powierzenie grantu pomiędzy "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania a SPGK na realizację projektu "Przebudowa obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego". Kwota grantu to 32 315 zł, zaś wkład własny SPGK to 4 085 zł. Projekt opracowała i zrealizowała p. Agnieszka Musialska. W części dotyczącej zagospodarowania zieleni w parku w pracach brała udział także p. Małgorzata Drapikowska. W ramach projektu obelisk obłożony został nowymi płytami granitowymi, odnowiona została tablica pamiątkowa oraz dokonano wycinki starych drzew i krzewów i nasadzeń nowych.

15 sierpnia odbyło się XVI Klonowe Święto pod hasłem "Wędrówki kulinarne po Klonowej i okolicach". Patronat nad Świętem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Powiatu Sieradzkiego, a sponsorami byli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego oraz:

1. FIRMA "EKO - REGION"

2.MIROSŁAW PRZYBYŁEK - ZAKŁAD PRODUKCYJNO -HANDLOWO-USŁUGOWY

3. BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE

4.CEZARY BARTOSZEK-GABINET LEKARSKI

5.FIRMA SUBARU

6.JAROSŁAW FORYŚ - GABINET LEKARSKI

7.DANUTA RABIKOWSKA - FORYŚ - APTEKA KLONOWA

8. GRZEGORZ KNOPEK - PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE

9. JOANNA NOWAK - KUŚMIREK - GABINET KOSMETYCZNY "BEAUTY"

10.LECH KIEŁBASKA JANUSZ SNELEWSKI - ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO -USŁUGOWY "JAKLON"

11.ALICJA MALCZEWSKA ANDRZEJ SKOWRON - USŁUGI WETERYNARYJNE

12.ZOFIA PODAWACZ - ZAKŁAD FRYZJERSKI W KLONOWEJ

13. IRENA I MARIAN ZAJĄCZKOWSCY - SKLEP WIELOBRANŻOWY W KLONOWEJ

14.PAŃSTWO ALEKSANDROWICZOWIE I CHOJNACCY - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA I HANDLU MIĘSNEGO W ZŁOCZEWIE

15.KRZYSZTOF I BOŻENA BEDNAREK - SKLEP SPOŻYWCZY W KLONOWEJ

16. JADWIGA I PIOTR GŁUCH - SKLEP SPOŻYWCZY W KLONOWEJ

17. STANISŁAW KONIECZNY

18. FIRMA VALEANT

19. ANNA I TOMASZ WIKA

20. JOLANTA I BOGDAN KOLANKOWSCY

21. SKLEP WIELOBRANŻOWY VOBIANO

22. JAN PADUSZYŃSKI - PIEKARNIA KLONOWA

23.EWA KACZMAREK - BISTRO CZAJKÓW

24.URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

25. MONIKA I GRZEGORZ JAKÓBCZAK- PPHU PRODUKCJA PALET

26. DAMIAN DRAPIKOWSKI - FIRMA KIPARD

27. RADA GMINY W KLONOWEJ

28. URZĄD GMINY W KLONOWEJ

29. MARCIN GOLANOWSKI -WÓJT GMINY KLONOWA

30.MARIUSZ MADALIŃSKI - FIRMA CEL-POL

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. i poświęceniem wieńca dożynkowego przygotowanego przez Sołectwo Leliwa. Po przejściu na plac strażacki miała miejsce część dożynkowa, a następnie występy: p. Darka Bernatka, Orkiestry Dętej przy OSP Klonowa, Zespołu Rockowego i Zespołu Młodzieżowego działających przy GOK w Klonowej oraz Kapeli Paka Klonowiaka. Na scenie miały miejsce także potyczki poetyckie między poetka i malarką p. Krystyną Urbańczyk - Basińską a poetą Janem Kończyńskim.

Dodatkową atrakcją był pokaz kulinarny p. Piotra Kucharskiego. Podczas festynu zostały wręczone nagrody w konkursie fotograficznym "Gmina Klonowa w obiektywie" oraz nagroda Wójta Gminy dla Kapeli Paka Klonowiaka z okazji 20-lecia działalności.

Jak zwykle prężnie funkcjonowała Izba Obfitości zorganizowana przez członków SPGK. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Zabawa Loteryjna przygotowana i prowadzona przez wolontariuszy Zespołu Szkół w Klonowej wraz z opiekunami. Swoje stoisko miała Biblioteka Publiczna w Klonowej z wystawą książek, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu.

Podczas całej imprezy można było spróbować pysznych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Imprezie towarzyszyła wystawa zdjęć pokonkursowych oraz wiele atrakcji dla dzieci. Festyn zakończył się losowaniem nagród głównych przekazanych przez sponsorów.

20 sierpnia odbyło się zorganizowane przez FRSO szkolenie pt. "Księgowość w organizacjach pozarządowych" dla członków Stowarzyszenia, Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Klonowa.

30 sierpnia odbyło się spotkanie członków SPGK przy ognisku, podczas którego przedstawiono rozliczenie Klonowego Święta.

5 listopada podpisana została umowa o wsparcie mikrograntem pomiędzy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a SPGK na dofinansowanie projektu "Edukacja historyczna w parku" na kwotę 4 961 zł. W ramach projektu zakupiono do parku 4 betonowe ławki i 2 kosze. Projekt przygotowały i zrealizowały panie Mariola Perdek i Renata Więzowska. Całkowity koszt projektu to 5 027,80 zł.

We wrześniu ukazała się lista organizacji OPP, które otrzymały 1% podatku za rok 2018. Życzliwi nam Podatnicy przekazali naszej organizacji 2 761,94 zł.

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność.

 

Renata Więzowska