Sprawozdawczość finansowa SPGK za 2009 rok:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPGK za 2009 r.

Bilans SPGK za 2009 r.

Rachunek wyników SPGK za 2009 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2009 r.

         

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2009

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa w 2009 r. zostało uhonorowane nagrodami
Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego

 

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr.0000128209.

Celem działania stowarzyszenia jest :

 1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.
 2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.
 3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorówekologicznych gminy.      
 5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

 1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

W omawianym okresie nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika Stowarzyszenia. 22 stycznia podczas Walnego Zebrania Członków na miejsce ustępującego Grzegorza Pędziwiatra Walne Zebranie wybrało Annę Wolską.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

 • Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś
 • Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska
 • Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska
 • Skarbnik – Anna Wolska

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2009 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 • Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2009 r Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 

W styczniu złożono wniosek do KRS o przekształcenie naszej organizacji w Organizację Pożytku Publicznego. Procedura rejestracyjna zakończyła się 24 kwietnia przyznaniem statusu OPP dzięki któremu w r. 2010 na konto SPGK będzie można przekazać 1% podatku  za rok 2009.

 

W ramach programu stypendialnego „Magister” w roku szkolnym 2008/2009 przyznano 11 stypendiów, natomiast na rok szkolny 2009/2010 - 5. Kwota przyznanego stypendium wynosiła od 70 do 200 zł. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w roku 2009 to 9810,00 zł.

 

Stałymi sponsorami programu stypendialnego są:

- Bank Spółdzielczy w Lututowie

- Fundacja im Stefana Batorego

- Prof. Garbuliński Tadeusz

- Prof. Wrzecioniarz Piotr

- Wrzecioniarz-Wall Helena

- Danuta i Jarosław Foryś

 

Przed Świętami Wielkiej Nocy wraz z młodzieżą uczestniczyliśmy w Jarmarku Wielkanocnym w Sieradzu. Promując lokalne produkty kulinarne zebraliśmy kwotę 210 zł., za które zakupiony został piękny, słomiany pająk do Izby Regionalnej.

 

W kwietniu ogłoszono konkurs dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej .Warunkiem otrzymania dotacji było podjęcie  konkretnych działań  dla mieszkańców gminy Klonowa w wymienionym zakresie .Dotacja na szkolenie, bądź studia podyplomowe wynosiła 1300 zł. Niestety nikt ni zgłosił udziału w konkursie. 

 

W miesiącach wakacyjnych współpracowaliśmy z młodzieżą w ramach Młodzieżowego Klubu Wolontariusza .W każdy piątek lipca i sierpnia spotykaliśmy się w Izbie Regionalnej , opracowaliśmy ulotki promujące status OPP  naszej organizacji. W ramach zajęć plastycznych prowadzonych przez p. Małgorzatę Kiełbaska oraz Aldonę Grzyb projektowano oraz wykonywano ręcznie zdobione kartki okolicznościowe oraz torebki papierowe na prezenty. Wszystkie gadżety zostaną wykorzystane w akcji 1%. Jednym z zadań młodzieży było także przygotowanie zabawy loteryjnej  na Klonowe Święto.

W ramach warsztatów kulinarnych w Kuchni Klonowskiej prowadzonych pod okiem p. Marioli Perdek wypiekano klonowskie ciasteczka  wykorzystane w celach promocyjnych.

 

6 i 15 sierpnia udostępniono do zwiedzania Izbę Regionalną. Pani Anna Wolska zorganizowała okolicznościową wystawę pn. „Franciszek Jarzyna – twórca klonowskich ołtarzy”.

 

15-go sierpnia we współpracy z jednostkami kulturalno–oświatowymi i Urzędem Gminy oraz pod patronatem rozgłośni Nasze Radio i tygodnika Siedem Dni zorganizowaliśmy VI Klonowe Święto. W tym roku pod hasłem – „O ruchu społecznikowskim i filantropii…”. Nad organizacją oraz przebiegiem imprezy czuwał Zespół Organizacyjny Klonowego Święta. Celem Klonowego Święta jest niezmiennie integracja mieszkańców, promocja gminy oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową. Sponsorami tegorocznego Święta byli:

 

- Cezary Bartoszek - NZOZ w Klonowej

- Edward Grzegorek - firma Dobry Dach

- Fundacja im. Stefana Batorego

- Gminna Spółdzielnia SCH w Klonowej

- Lech Kiełbaska, Janusz Snelewski - firma Jaklon

- Lecznica Zwierząt w Klonowej

- Marek Nieradko - firma Malex

- Podawacz Zofia - Salon Fryzjerski w Klonowej

- Irena i Marian Zajączkowscy

- Wójt Gminy Klonowa

 

Łącznie od sponsorów oraz ze zbiórek publiczny zebrano podczas Klonowego Święta kwotę: 4483,00 zł  z czego dochód z zabawy loteryjnej w kwocie 1536,00 zł przeznaczono na program stypendialny „Magister”.

 

We wrześniu wraz z młodzieżą oraz we współpracy z Urzędem Gminy uczestniczyliśmy w dwóch Jarmarkach: Wojewódzkim w Łodzi oraz Sieradzkim. Pod hasłem „Smaczna i zdrowa jest nasza Klonowa” promowaliśmy nasz region lokalnymi produktami kulinarnymi. Podczas zbiórek zorganizowanych na stoiskach zebraliśmy  981,60 zł. Wymieniona kwota przeznaczona została na fundusz stypendialny.

 

11 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia, stypendyści i wolontariusze (16 osób)  udali się z wizytą studyjną do Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr. W programie spotkania były  warsztaty dla młodzieży pn. „Piszemy projekt” oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia programów stypendialnych i innych realizowanych projektów. Sponsorem wyjazdu była Fundacja im. Stefana Batorego oraz Wójt Gminy Klonowa. Więcej informacji na temat partnerskiej organizacji na stronie http://www.echo.org.pl/.

 

W trakcie przygotowań jest udział w programie Fundacji Polsat - PROSTO DO EUROPY, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do zahamowania lawinowo rosnącej liczby dzieci dotkniętych wadami postawy. Partnerami projektu będą: Zespół Szkół w Klonowej, NZOZ w Klonowej oraz Urząd Gminy w Klonowej.

 

Podpisy:

 1. DanutaRabikowska-Foryś
 2. RenataWięzowska
 3. Anna Wolska
 4. Małgorzata Kiełbaska

 

Klonowa, dnia 22.06.2010 r.