SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2016

Bilans SPGK za 2016

Rachunek wyników SPGK za 2016

Informacje dodatkowe za 2016

Wprowadzenie do sprawozdania za 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu.

 

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr. 0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest:

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji.

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca - Danuta Rabikowska-Foryś

Zastępca Przewodniczącej - Renata Więzowska

Sekretarz - Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2016 r.

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

- Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.

- Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

- Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2016 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

  • W marcu w ramach konkursu "Młodzi, aktywni, uśmiechnięci - sami dla siebie nawzajem" wpłynęły trzy wnioski, które zostały przez komisję konkursową rozpatrzone. Były to: "Artystyczne wakacje w Kuźnicy Błońskiej"- osoba odpowiedzialna za realizację projektu to Agata Romek; "Spotkajmy się po szkole" - odpowiedzialny za realizację projektu to Zespół Szkół w Klonowej, "Wyposażenie świetlicy w sprzęt TV jako element skutecznego samokształcenia i integracji młodzieży skupionej wokół tematyki pożarnictwa oraz ratownictwa medycznego" - osoba odpowiedzialna za realizację projektu to Wojciech Wolski.

Nazwa wniosku, któremu została przyznana dotacja: "Artystyczne wakacje w Kuźnicy Błońskiej" Wnioskodawca: Dzieci i Młodzież z miejscowości Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska, Kuźniczka. Kierownik projektu: Justyna Bielecka. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Agata Romek.Termin realizacji projektu: 1 lipiec 2016 r. – 30 sierpień 2016 r. Kwota dotacji to 1000 zł.

  • W kwietniu zgodnie z ustaleniem Walnego Zebrania zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do Gabinetu Rehabilitacji, który powstanie przy NZOZ w Klonowej.Wartość zakupionego sprzętu to kwota 29991,20 zł. Środki finansowe pochodzą z odpisów 1% gromadzonych na koncie od 2009 r. oraz zbiórek publicznych.

  • W maju zakupiono trzy materace przeciwodleżynowe do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego za kwotę 405 zł.

  • 15 sierpnia we współpracy z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klonowej zorganizowano XIII Klonowe Święto pod hasłem "Las wokół nas". Podczas Imprezy prezentowali się lokalni artyści: Orkiestra Dęta z Klonowej, Zespół Rockowy, Paka Klonowiaka, Przedszkolaki, młodzież z ZS w Klonowej oraz zaproszeni gości: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Sokolnik oraz Kapela Biesiadna z Galewic. Można było również skosztować konkursowych potraw przygotowanych przez 6 sołectw. Zwycięzcą konkursu pt. "Dary lasu" zostało sołectwo Klonowa I, którego przedstawiciele upiekli… dzika. Nagrodą był bon o wartości 300 zł.

W Izbie Obfitości pomagała nam młodzież z NGM Ziarno oraz nauczyciele z ZS w Klonowej.

Wśród imprez towarzyszących były: turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Klonowa, Wystawa o lesie przygotowana przez Nadleśnictwo Złoczew, stoisko "Spotkanie z książką" przygotowane przez GBP w Klonowej oraz zabawa loteryjna przygotowana w tym roku przez Klub Wolontariusza działający przy ZS w Klonowej.

Sponsorem głównym była ponownie firma Eko-Region. Wsparli nas także przedsiębiorcy, osoby indywidualne, Rada Gminy oraz Wójt Gminy Klonowa.

Dzięki życzliwości sponsorów, organizacji Zabawy Loteryjnej oraz Izby Obfitości zebrano kwotę 10969 zł.

Wydatki związane z organizacją imprezy to kwota 1950,76. Dochód z imprezy to kwota 9018,24 zł, z czego kwota 3300 zł stanowiąca przychód z zabawy loteryjnej zgodnie z deklaracją WZ przeznaczona jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Klonowa. Pozostałe fundusze wpłacono na konto i zostaną przeznaczone na działalność statutową SPGK.

  • Podczas wszystkich możliwych działań organizowanych w roku 2016 prowadzono akcję informacyjną 1%, czego efektem było przekazanie przez życzliwych nam Podatników kwoty 2175,60 zł Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków fundusze pozyskane w ramach odpisu 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Klonowa.

 

WSZYSTKIM NASZYM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

fot. Marcin Świtała