SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

W ROKU 2014

Informacja ogólna SPGK za 2014 r.

Bilans SPGK za 2014 r.

Rachunek wyników SPGK za 2014 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2014 r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr.0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów  ekologicznych gminy.      

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

    

     Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś

Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska

Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Anna Wolska

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2014 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

PRealizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.

PPozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

PPartnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2014 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

W styczniu z inicjatywy p. Agnieszki Musialskiej oraz we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej przystąpiono do realizacji  projektu pn. "Pożyteczne Ferie" organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Kwota dofinansowania wyniosła 1980 zł. Wkład własny pozyskano od rodziców dzieci uczestniczących (wkład rzeczowy w postaci produktów spożywczych pochodzących z gospodarstwa). W ramach Projektu odbyły się między innymi: spotkania w Izbie Regionalnej (przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku) - śniadania każdego dnia, gry, zabawy, mini-konkursy, wycieczka (łyżwy, McDonald i kino), teatrzyk (Teatr z Krakowa) dla dzieci w sali GOK w Klonowej, a przede wszystkim pomoc osobom starszym.

W marcu podjęto działania zmierzające do rewitalizacji terenu wokół kościoła ze szczególnym uwzględnieniem  zaniedbanej łąki , którą chcielibyśmy zamienić na przyjazny mieszkańcom park pn. Księża Łąka. Za zgodą Księdza Proboszcza przystąpiono do pierwszych działań. 2 kwietnia odbyło się sprzątanie Księżej Łąki. W tym roku skupiliśmy się na uprzątnięciu odcinka między ulicą Złoczewską a rowem, gdzie było najwięcej pracy. Pan Jakub Jażdżyk wykonał nieodpłatnie plan parku i zadeklarował niezbędną pomoc. Dalsze prace związane z utworzeniem parku zostały przełożone na rok następny z uwagi na brak środków.

We wspomnianych pracach porządkowych uczestniczyli: Knop Tadeusz, Knopek Grzegorz, Nowak Ryszard, Nowakowska Agnieszka, Nowakowski Marcin, Perdek Mariola, Perdek Maciej, Sęczek Aldona, Więzowska Renata. Ciężkiego sprzętu użyczył p. Szymon Leśnik.

W maju Komisja Konkursowa rozstrzygnęła VIII edycję konkursu „Sami dla siebie nawzajem”. Dotację otrzymały: Orkiestra Dęta OSP w Klonowej; 1000 zł na projekt pn. „Orkiestra Dęta OSP w Klonowej – powód do dumy” (w ramach którego zakupiono nowe koszulki dla członków Orkiestry), oraz Młodzieżowa Grupa z Kuźnicy Błońskiej; 1000 zł na projekt „Kuźnica w obiektywie”(w ramach którego przeprowadzono między innymi warsztaty fotograficzne dla młodzieży).

Również w maju rozstrzygnięto III edycję konkursy: „Zielony zakątek”. Komisja przyznała dwie dotację dla: mieszkańców Owieczek 300 złna projekt remontu kapliczki oraz dla mieszkańców Leliwy 800 zł na projekt „Altana – czas relaksu” (projekt przewidywał utworzenie kącika rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Leliwie).

W lipcu i sierpniu jak co roku odbywały się spotkania w Izbie Regionalnej w ramach Klubu Wolontariusza (14 osób). W tym roku młodzież oczyściła i pomalowała ławkę integracyjną, pomagała w przygotowaniu wystawy prac p. Andrzeja Gracza pt. „Twarze” oraz zabawy loteryjnej na Klonowe Święto.

W sierpniu odbyło się XI Klonowe Święto pn. „Łączymy pokolenia”. W tym uroczystym dniu z inicjatywy p. Wójta oraz Rady Gminy w Klonowej wręczono: medal Honorowego Obywatela Gminy Klonowa, podziękowanie dla Księdza Proboszcza za 25-lecie kapłaństwa w Klonowej oraz medale dla Zasłużonych Matek z terenu naszej gminy. Imprezę uświetniły: Koncert Magdy Wasylik, występ Kapeli Znad Warty, zespołu młodzieżowego Tadeusza Nic Nie Rusza, zespołu High Five ze Złoczewa oraz zespołów GOK w Klonowej. Na wystawie zaprezentowano obrazy artystów biorących udział w otwartym plenerze malarskim „Powiat sieradzki w malarstwie”. Ponadto młodzież z ZSZ w Klonowej kwestowała na rzecz ciężko chorej koleżanki – Agatki.

Sponsorzy tegorocznego Święta to:

 • Firma Eko-Region
 • Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej                    
 • Wójt Gminy Klonowa
 • Żuber Stanisław
 • Sklep Ogólnoprzemysłowy - Irena i Marian Zajączkowscy
 • Salon Fryzjerski Zofii Podawacz 
 • Prywatny Gabinet Lekarski - Jarosław Foryś
 • Firma projektowa - Grzegorz Knopek
 • Firma JAKLON – Lech Kiełbaska, Janusz Snelewski
 • Apteka w Klonowej
 • Lecznica Zwierząt w Klonowej
 • Wolski Paweł
 • Gabinet Kosmetyczny BEAUTY - Joanna Nowak
 • Firma ARES – Karol Wrzecioniarz
 • Tokarek Beata
 • Nowak Aleksandra
 • Serweciński Marek
 • Sklep warzywno-spożywczy Bożena Bednarek
 • Ochronę zapewniła nieodpłatnie OSP w Klonowej

 

Bilans finansowy Klonowego Święta przedstawia się następująco:

Przychody

- sprzedano 1264 kloniki x 3 zł = 3792 zł

- wpłata z Izby Obfitości - 794 zł

- wpłata od KGW Klonowa - 100 zł

- wpłaty stoisk - 410 zł

- wpłata cateringu - 570 zł (dokładnie 10% z kwoty zysku 6500 zł = 650 zł - bony żywnościowe dla artystów = 570 zł)

- wpłata BS w Lututowie - 600 zł

- wpłata EKO-REGION - 3000 zł

- składki na izbę obfitości - 300 zł

Razem 9566 zł

Wydatki

- Koncert Magdy Wasylik + zabawa = 2900 zł

- Kapela Znad Warty - 700 zł

- Tadeusza Nic Nie Rusza - 615 zł

- opłata ZAIX - 442 zł

- Tusze do drukarki - 83 zł

Razem = 4740 zł

Również w sierpniu za kwotę 13500 zł zakupiono dwa podwójne urządzenia do siłowni plenerowej (orbitrek i wioślarz). Siłownia mieści się przy Orliku i Zespole Szkół w Klonowej. Zapraszamy do korzystania z siłowni.

Od sierpnia do września w Izbie Regionalnej czynna była wystawa prac p. Gracza Andrzeja pt. „Twarze”. Pan Gracz specjalizuje się w rysunku kredką lub ołówkiem. Większość prac przedstawia ludzkie twarze stąd tytuł wystawy.

We wrześniu zakupiono inhalator pneumatyczny do Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 159,92 zł oraz  kule rehabilitacyjne za kwotę 59 zł. Od maja 2013 do grudnia 2014 r. skorzystało z wypożyczalni 14 osób (wypożyczyło sprzęt). Jeden koncentrator tlenowy wykorzystywany jest  w przychodni w stanach nagłych (tutaj statystyk nie prowadzimy).

Od lutego do grudnia prowadzono konsultacje opracowanego w styczniu Programu wsparcia dla seniora. Program jest odpowiedzią na problem postępującego starzenia się naszego społeczeństwa i przewiduje szereg działań aktywizujących oraz wspierających osoby starsze. W ramach konsultacji przeprowadzono rozmowy z p. Wójtem, GOPS, NZOZ, GBP, ZSZ w Klonowej. Przeprowadzono ankietę wśród osób starszych na temat chęci uczestnictwa w projekcie. W grudniu p. Anna Wolska uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa” na temat zawiązania sieci współpracy seniorskich organizacji pozarządowych z terenu Województwa Łódzkiego. Działania będą kontynuowane.

Podczas wszystkich możliwych działań organizowanych w roku 2014 prowadzono akcję informacyjną 1%, czego efektem było przekazanie przez życzliwych nam Podatników kwoty 2232,40 zł. Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków fundusze pozyskane w ramach odpisu 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Klonowa.

WSZYSTKIM NASZYM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !