Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 roku na terenie gminy Klonowa, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Jako organizacja  działamy "non profit". 

Celem naszego stowarzyszenia jest:  

 

* Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

* Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

* Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

* Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.      

* Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

* Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

* Promocja i organizacja wolontariatu.

Środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenia gromadzimy poprzez:


* Bezpośrednie zwracanie się do osób, przedsiębiorstw i instytucji tworzących własny i narodowy byt materialny
* Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
* Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i instytucjami pozarządowymi.

      Naszym Darczyńcom, osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia przyznajemy "Klonowiankę".

Zapraszamy do współpracy
Członkowie Stowarzyszenia