SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021 r.
Bilans SPGK za 2021 r.
Rachunek zysków SPGK za 2021 r.
Informacja dodatkowa SPGK za 2021 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

(dwukrotnie w 2009 r. i 2017 r.)

1-Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr 0000128209.

Celem działania stowarzyszenia jest:

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca- Urszula Szewczyk

Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska

Sekretarz – Mariola Perdek

Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 poz. 217), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. 2001 nr 50 poz.529 ze zm.) oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2021 r.:

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok oraz został wybrany nowy Zarząd SPGK.

Na zebraniu podjęto następujące uchwały:


1) Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

2) Uchwała nr 2/2021 w sprawie pokrycia straty z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 z funduszu statutowego

3) Uchwała nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom SPGK za okres ostatniej kadencji

4) Uchwała nr 4/2021 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa

5) Uchwałą nr 5/2021 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej SPGK

Odbyły się 3 zebrania Zarządu SPGK.

Na jednym z zebrań została podjęta uchwała o przekazaniu w formie darowizny sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu

1) Uchwała nr 1/2021 w sprawie przekazania sprzętu rehabilitacyjnego SPGK

Odbyły się 2 zebrania członków SPGK podczas których omówiono organizację Dnia Otwartego w Izbie Regionalnej oraz dokonano prac porządkowych w pomieszczeniach izby.

W 2021 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

W lutym podjęta została decyzja o przekazaniu sprzętu rehabilitacyjnego na cele promocji zdrowia dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

W lipcu podjęto decyzję w sprawie pomocy finansowej dla ciężko chorego dziecka z naszej okolicy. Członkowie Stowarzyszenia, Kół Gospodyń oraz inni mieszkańcy gminy upiekli ciasta, które zostały sprzedane podczas zorganizowanego kiermaszu 6 sierpnia. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę, czyli 5316,50 zł wpłacono na konto fundacji „Serce dla maluszka” wspierającej leczenie dziecka. Ten dzień był również „Dniem Otwartym Izby Regionalnej w Klonowej” bowiem wszyscy chętni mogli zwiedzić izbę, obejrzeć zgromadzone przedmioty lub znaleźć siebie na starych fotografiach.

W tym miesiącu została zawarta umowa darowizny pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Klonowa a Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 5998,20 zł.

We wrześniu ukazała się lista organizacji OPP, które otrzymały 1% podatku za rok 2020. Życzliwi nam Podatnicy przekazali naszej organizacji 1053,20 zł.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność.

Urszula Szewczyk