Sprawozdawczość finansowa SPGK za 2010 rok:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPGK za 2010 r.

Uchwała SPGK nr 1 z 2010 r.

Bilans SPGK za 2010 r.

Rachunek wyników SPGK za 2010 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2010 r.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2010

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradz

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr.0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

 1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.
 2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.
 3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorówekologicznych gminy.      
 5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

 1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

W omawianym okresie nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika Stowarzyszenia. 22. stycznia podczas Walnego Zebrania Członków na miejsce ustępującego Grzegorza Pędziwiatra Walne Zebranie wybrało Annę Wolską.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

 • Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś
 • Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska
 • Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska
 • Skarbnik – Anna Wolska

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

 

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2010 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

PRealizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.

PPozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

PPartnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2010 r Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 

W marcu panie: Musialska Agnieszka i Perdek Mariola napisały projekt na dofinansowanie Klonowego Święta pn. „Zarazić pasją i entuzjazmem…”. Projekt w formie wniosku złożony został do Lokalnej Grupy Działania Między Prosną a Wartą w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013, Działanie 4/3- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 Celem projektu była integracja pokoleniowa mieszkańców gminy Klonowa w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw i udziale w lokalnej formie wypoczynku i zabawy jaką jest KLONOWE ŚWIĘTO. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie na szczeblu regionalnym i wojewódzkim co zaowocowało przyznaniem dotacji w kwocie 12468,77 zł.

 

W kwietniu z inicjatywy pań: Więzowskiej Renaty i Wolskiej Anny oraz we współpracy z Urzędem Gminy w Klonowej zorganizowano akcję Aktywna Wiosna 2010, która obejmowała udział mieszkańców gminy w :

- rajdzie rowerowym w ramach ogólnopolskiej akcji Polska na rowery (17.04.2010 r.), którego celem oprócz aktywnego wypoczynku było odkrywanie lokalnych ścieżek rowerowych,

- sprzątaniu ulic Klonowej w ramach akcji Wielkie Sprzątanie (24.04.2010 r.), której efektem było zebranie ok 50 stu litrowych worków śmieci. Wywóz śmieci na wysypisko zorganizował UG w Klonowej,

- spacerze z kijkami, który był promocją pięknych leśnych okolic klonowej oraz Nording Walking jako sposobu na aktywny wypoczynek (8.05.2010 r.).

 

W maju ogłoszono IV edycję konkursu na inicjatywę młodzieżową pn. Sami dla Siebie nawzajem. Laureatem tegorocznego konkursu była Nieformalna Grupa Młodzieżowa z Owieczek. Czek na kwotę 1000,00 zł przekazany został młodzieży podczas Klonowego Święta. Otrzymaną  dotację młodzież wykorzystała na zakup strojów  do organizowanych rozgrywek sportowych.

 

W miesiącach lipcu i sierpniu jak co roku działał Młodzieżowy Klub Wolontariusza. W każdy piątek 18-osobowa grupa młodzieży pomagała w organizacji Zabawy Loteryjnej na Klonowe Święto oraz  w przygotowaniach związanych z wyjazdami na jarmarki; Wojewódzki i Sieradzki.

Wakacyjną współpracę z młodzieżą zakończono zgodnie z regulaminem wręczeniem Zaświadczeń o wolontariacie.

 

15 sierpnia we współpracy z jednostkami kulturalno-oświatowymi oraz Urzędem Gminy w Klonowej zorganizowaliśmy VII Klonowe Święto w tym roku pod hasłem „Ludzie z pasją”.

Taki sam tytuł nosiła wystawa fotografii oraz Wielka Klonowska Parada. Na tegoroczną imprezę  przygotowano wiele  atrakcji. A były to między innymi;

- występy kabaretów: Masztalscy i EWG,

- nagrody dla uczestników biegu pokoleniowego,

- wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci,

- zakup usługi prowadzenia spotkania muzycznego z pokazem tańców ludowych.

Ponadto jak co roku imprezę uświetniły występy lokalnych artystów czyli: Paki Klonowiaka oraz zespołu młodzieżowego Gminnego Ośrodka Kultury - Forever Young.

Wiele emocji wywołało losowanie aż (!) 11 nagród głównych Klonowego Święta.

Sponsorami  tegorocznych nagród Klonowego Święta byli:

Bank Spółdzielczy w Lututowie,

 1. Bartoszek Cezary,
 2. Bednarek Krzysztof,
 3. Jakóbczak Grzegorz,
 4. Kiełbaska Lech,
 5. Knopek Grzegorz,

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej,

 1. Foryś Danuta i Jarosław,
 2. Kulińscy Jadwiga i Jan,
 3. Głuch Jadwiga i Piotr,
 4. Mieszała Marek,
 5. Malczewska Alicja,
 6. Podawacz Zofia,
 7. Słomka Michał,
 8. Skowron Andrzej,
 9. SzmilTadeusz,

Urząd Gminy Klonowa,

 1. Zajączkowscy Irena i Marian.

 

Bilans finansowy tegorocznego Klonowego Święta to:

- 1297 sprzedanych kloników x 3 zł=3891,00 zł,

- 255,00 zł zebranych dodatkowo w Izbie Obfitości,

- 1700,00 zł darowizna od firmy Catering-Bystry Daniel, co łącznie daje kwotę 5848,00 zł.

Z wymienionej kwoty 2430,00 zł przekazano na fundusz stypendialny, pozostała kwota wpłacona została na konto główne SPGK z przeznaczeniem na działalność statutową.

 

We wrześniu Członkinie SPGK oraz młodzież (niektórzy z rodzinami) uczestniczyli w Jarmarkach: Wojewódzkim w Łodzi i Sieradzkim. Głównym celem wyjazdów jest promocja naszej gminy Klonowa oraz pozyskanie funduszy na dalsze działania statutowe. Zorganizowane zbiórki połączone z degustację lokalnych przysmaków zasiliły konto funduszu stypendialnego kwotą 430,00 zł oraz konto główne kwotą 672,00 zł.

 

W październiku z inicjatywy p. Perdek Marioli napisane zostały  dwa wnioski o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL/II/9.5/10

Wniosek pierwszy dotyczył projektu pt. „Niemiecki poznamy i w Europie się spotkamy” i przewiduje zorganizowanie lekcji i warsztatów z j. niemieckiego zakończonych wycieczką umożliwiającą  sprawdzenie w praktyce zdobytych umiejętności.

Wniosek drugi  pn. „Wystarczy chcieć by zmienić swoją wieś”, jest projektem partnerskim z KGW oraz UG w Klonowej. Celem projektu jest wsparcie merytoryczne i rzeczowe KGW w Klonowej. Zdobyte umiejętności zostaną zaprezentowane podczas Klonowego Święta.

Przedstawione wnioski oczekują na weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 

 

W październiku realizowano także kolejną – VII już edycję Programu Stypendialnego „Magister”. W roku 2010 na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydano kwotę 8940,00 zł

Stałymi sponsorami programu stypendialnego są:

Fundacja im. Stefana Batorego,

Bank Spółdzielczy w Lututowie,

Foryś Danuta i Jarosław,

Prof. Garbuliński Tadeusz,

Wrzecioniarz–Wall Helena,

Prof. Wrzecioniarz Piotr.

 

Podczas wszystkich możliwych działań organizowanych w roku 2010 prowadzono akcję informacyjną 1%, czego efektem było przekazanie przez życzliwych nam Podatników kwoty 2711,11 zł. Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków fundusze pozyskane w ramach odpisu 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Klonowa.

 

WSZYSTKIM NASZYM SPONSOROM I DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!!