SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

ZA ROK 2018

Wprowadzenie do sprawozdania SPGK za 2018

Sprawozdanie merytoryczne SPGK za 2018

Bilans SPGK za 2018

Rachunek wyników SPGK za 2018

Informacja dodatkowa SPGK za 2018

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

(dwukrotnie w 2009 r. i 2017 r.)

 

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr 0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca - Renata Więzowska

Zastępca Przewodniczącej - Barbara Wyrwas

Sekretarz - Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik - Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395,398,650,1629,2212,2244, z 2019 r. poz. 55, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001 nr 50 poz.529 ze zm.) oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

 

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

 

2-Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2018 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.

Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2018 r.:

Odbyły się 3 zebrania Zarządu SPGK. Podjęte uchwały Zarządu to:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPGK za 2017 r.

 2. Uchwała nr 2 w sprawie pokrycia straty z działalności SPGK za 2017 r. z funduszu statutowego

 3. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego

 4. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych

Odbyły się 4 zebrania członków SPGK, podczas których podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom SPKG

 2. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru zarządu SPKG

 3. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru komisji rewizyjnej

 4. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany adresu siedziby SPGK

 5. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPGK za 2017 r.

 6. Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty z działalności SPGK za 2017 r. z funduszu statutowego.

 

W 2018 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

W kwietniu odbyły się wybory władz SPGK. Nowy Zarząd SPGK przedstawia się następująco:

 • Renata Więzowska - przewodnicząca

 • Barbara Wyrwas - zastępca przewodniczącej

 • Elżbieta Knopek - skarbnik

 • Małgorzata Kiełbaska - sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Mariola Perdek - przewodnicząca

 • Grzegorz Knopek - członek

 • Barbara Kiełbaska - członek

 

W lipcu członkowie SPGK uczestniczyli w pikniku pt. "Folwark nad Strugą" organizowanym przez GBP oraz UG w Klonowej. Udział polegał na przygotowaniu stoiska z regionalną żywnością oraz poczęstunku dla występujących, czyli członków Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej.

 

W sierpniu odbyło się XV Klonowe Święto pod hasłem „Ekologiczna Klonowa”. W programie były:

- występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej

- występ zespołu rockowego "The Polish"

- występ Kapeli z Brzeźnia

- konkurs "Nowe życie starych rzeczy"

 

Jak co roku przy wsparciu Klubu Wolontariusza działającego przy ZSZ w Klonowej zorganizowano Zabawę loteryjną oraz we współpracy z Przedszkolem - Izbę obfitości. Bilans finansowy Klonowego Święta (po odliczeniu wszystkich wydatków) to kwota 7530,10 zł.

 

Sponsorami Tegorocznego Klonowego Święta byli:

Sponsor główny - firma Eko-Region oraz:

Apteka w Klonowej

Bożena i Krzysztof Bednarek

Firma JAKLON - Lech Kiełbaska, Janusz Snelewski

Firma KIPARD - Damian Drapikowski

Firma POLFARMEX

Firma projektowa - Grzegorz Knopek

Gabinet Kosmetyczny BEAUTY - Joanna Nowak Kuśmirek

GS „Samopomoc Chłopska” w Klonowej

Damian Kuliński - Sklep wielobranżowy

Jarosław Foryś-Gabinet Lekarski

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej

Lecznica Zwierząt w Klonowej

Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Wart-Milk" w Sieradzu

PPHU Produkcja palet drewnianych - Grzegorz Jakóbczak

Rada Gminy Klonowa

Salon Fryzjerski Zofii Podawacz

Sklep Ogólnoprzemysłowy - Irena i Marian Zajączkowscy

Wójt Gminy Klonowa - Dariusz Perdek

Zakład przetwórstwa i handlu mięsnego „Złotex”

Zakład uboju zwierząt rzeźnych - Leszek Błaszczyk

Mirosław Przybyłek - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Bank Spółdzielczy w Lututowie

Cezary Bartoszek - Gabinet Lekarski

Krzysztof Wyrwas -Biuro Obsługi Ubezpieczeń

Jadwiga i Piotr Głuch - Sklep Spożywczy w Klonowej

Martyna Adamczyk - Sklep owocowo-warzywny "Cytrusek"

 

We wrześniu złożony został do LGD "Między Prosną a Wartą" wniosek pt. "Przebudowa obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego" o dofinansowanie w kwocie 32 315 zł. Koszt całego projektu to kwota 36 400 zł.

We wrześniu ukazała się lista organizacji OPP , które otrzymały 1% podatku za rok 2017. Życzliwi nam Podatnicy przekazali naszej organizacji 2751,70 zł.

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność.

Renata Więzowska