SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

W ROKU 2015

Wprowadzenie do sprawozdania SPGK za 2015 r.

Bilans SPGK za 2015 r.

Rachunek wyników SPGK za 2015 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2015 r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

 

 1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr. 0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji.

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów  ekologicznych gminy.      

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

    

     Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

 

   Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś

Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska

Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2015 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 • Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2015 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 

 1. Zorganizowano kolejną edycję konkursu „Młodzi, aktywni, uśmiechnięci - sami dla siebie nawzajem”. Do komisji wpłynął wniosek „Aktywne półkolonie w Kuźnicy Błońskiej”. W ramach dotacji 1000 zł autorka projektu pani Justyna Bielecka, zorganizowała dla dzieci i młodzieży z Kuźnicy Błońskiej oraz okolic wycieczki rowerowe do okolicznych Bibliotek, wycieczkę do Aquaparku w Kaliszu, warsztaty kulinarne oraz ognisko.
 2. Zorganizowano wspólnie z Urzędem Gminy projekt rewitalizacji łąki przy Kościele pn. Księża Łączka.
 3. Odnowiono wszystkie tablice informacyjne na budynku strażnicy oraz zawieszono nową tablicę upamiętniającą Ks. Józefa Dalaka – inicjatora i budowniczego tegoż budynku, tablice odnowił pan Jerzy Nowak z Sieradza.
 4. Zakupiono do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 3 balkoniki i 3 komplety kul łokciowych.
 5. Zorganizowano wakacyjne spotkania z młodzieżą w ramach młodzieżowego Klubu Wolontariusza. Grupa 12-14 osobowa uczestniczyła w przygotowaniach do zabawy loteryjnej, a na koniec po suchym lecie uporządkowała Księżą Łączkę.
 6. Zorganizowano XII Klonowe Święto pod hasłem „Klonowskie Klimaty”. Podczas imprezy prezentowali się lokalni artyści: Zespół Paka Klonowiaka, High Five, Przedszkolaki, młodzież z ZS w Klonowej, Koło Rękodzielnicze działające przy GBP w Klonowej. Nowością organizacyjną był Domek Sołtysa, w którym prezentowało się sołectwo przygotowujące kosz dożynkowy, było to sołectwo Owieczki. Można było również skosztować konkursowych potraw z ziemniaka przygotowanych przez 6 sołectw. Zwyciężcą konkursu pt. „Ziemniak w roli głównej” zostało sołectwo Klonowa II, którego przedstawiciele upiekli pączki z ziemniakiem. Nagrodą był bon o wartości 300 zł.
 7. Zorganizowano akcję 1%, której celem jest pozyskanie funduszy na sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców Gminy Klonowa.

 

WSZYSTKIM NASZYM DARCZYŃCOM I OSOBOM WSPIERAJĄCYM NASZE DZIAŁANIA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !