SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA ROK 2017

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Bilans SPGK za 2017

Rachunek wyników SPGK za 2017

Informacje dodatkowe za 2017

Wprowadzenie do sprawozdania za 2017

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu (dwukrotnie w 2009 r. i 2017 r.)

 

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr.0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.

2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.

3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji

4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.

5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś
Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska
Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska
Skarbnik – Elżbieta Knopek

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. , rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

 

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2016 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

  • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
  • Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2017 r Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 

W maju dofinansowano kwotą 3000 zł projekt GBP w Klonowej –wydanie kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach w całości poświęconego Klonowej.

 

W sierpniu odbyło się XIV Klonowe Święto pod hasłem „Na zdrowie”. W związku z tym zaprezentowano na imprezie:

- prelekcję i pokaz na temat aktywności ruchowej 50+

- prelekcję i pokaz na temat zdrowego odżywiania

- konkurs kulinarny sołectw na najzdrowszą potrawę

- wystawę na temat życia i działalności dr. Władysława Biegańskiego zorganizowaną przez GBP w Klonowej.

Ponadto imprezę uświetniły występy: zespołu Biesiada Polska, Kapeli Paka Klonowiaka, Zespołu Rockowego z Klonowej, Młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy GOK w Klonowej oraz pokazy drużyn ratowniczo-gaśniczych z Lututowa i Klonowej.

Jak co roku przy wsparciu Klubu Wolontariusza działającego przy ZSZ w Klonowej zorganizowano Zabawę loteryjną oraz we współpracy z Przedszkolem - Izbę obfitości. Bilans Klonowego Święta (po odliczeniu wszystkich wydatków) to kwota 7127 zł.

 

Sponsorami tegorocznego Klonowego Święta byli:

Sponsor główny firma Eko-Region oraz;

Apteka w Klonowej
Bożena i Krzysztof Bednarek
Firma JAKLON - Lech Kiełbaska, Janusz Snelewski
Firma KIPARD - Damian Drapikowski
Firma POLFARMEX
Firma projektowa - Grzegorz Knopek
Gabinet Kosmetyczny BEAUTY - Joanna Nowak
GS „Samopomoc Chłopska” w Klonowej
Jadwiga Kulińska
Jarosław Foryś
Justyna i Jacek Kłobus
Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej
Lecznica Zwierząt w Klonowej
Małgorzata i Szymon Leśnik
Mleczarnia Wieluń
PPHU Produkcja palet drewnianych - Grzegorz Jakóbczak
Rada Gminy Klonowa
Salon Fryzjerski Zofii Podawacz
Sklep Ogólnoprzemysłowy - Irena i Marian Zajączkowscy
Skup i ubój zwierząt rzeźnych Grzegorz Matławski
Urząd Gminy w Klonowej
WART-MILK Sieradz
Wójt Gminy Klonowa - Dariusz Perdek
Zakład krawiecki - Bogdan Kolankowski
Zakład przetwórstwa i handlu mięsnego „Złotex”
Zakład uboju zwierząt rzeźnych - Leszek Błaszczyk

 

We wrześniu Ukazała się lista organizacji OPP, które otrzymały 1% podatku za rok 2016. Życzliwi nam Podatnicy przekazali naszej organizacji 2799 zł. W tym roku dzięki zaangażowaniu p. Wójta i zorganizowaniu akcji e-life wsparło SPGK dodatkowe 51 osób.

 

W październiku podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na dwa projekty złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego PROW na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt przewidywał utworzenie placu zabaw przy ZSZ w Klonowej za kwotę 50 000,73 zł, drugi zaś budowę 3 placów zabaw przy świetlicach wiejskich w: Kuźnicy Błońskiej, Leliwie i Owieczkach na kwotę 50000,19 zł.

Dofinansowanie stanowiło 100% inwestycji.

Autorkami projektów są panie: Perdek Mariola i Więzowska Renata

Projekty zostały zakończone 29 grudnia 2018 r.

 

W listopadzie Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa otrzymało nagrodę Starosty Powiatowego dla animatorów kultury za działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji. Jak napisano w uzasadnieniu „Jej realizacja odbywa się m.in. poprzez organizowanie corocznego Klonowego Święta w dniu 15 sierpnia, które na celu ma pokazanie dorobku i dziedzictwa kulturowego ziemi klonowskiej”. Przyznana nagroda to kwota 1500 zł.

 

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia gratuluję i bardzo dziękuję za zaangażowanie i współpracę.