SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

W ROKU 2011

Bilans SPGK za 2011 r.

Rachunek wyników SPGK za 2011 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2011 r.

Uchwała SPGK nr 1 z 2011 r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr. 0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

 1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.
 2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.
 3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.
 5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

 1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymiInstytucjami.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś
Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska
Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska
Skarbnik – Anna Wolska

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994r , rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia. 

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2011 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 • Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

W 2011 roku Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 

W marcu   ogłoszono i rozstrzygnięto V edycję konkursu na inicjatywę młodzieżową pn. ”Sami Dla Siebie Nawzajem”. W konkursie złożony został jeden wniosek przez Nieformalną Grupę Młodzieżowa z Owieczek. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Do Spraw Młodzieży co skutkowało przyznaniem dotacji w kwocie 1000,00 zł. Działania opisane we wniosku przewidywały położenie płytek ceramicznych oraz wyposażenie świetlicy młodzieżowej utworzonej w budynku OSP w Owieczkach. 

W kwietniu  przedstawicielki SPGK panie: Mariola Perdek, Agnieszka Musialska i Renata Więzowska uczestniczyły w Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Dochód uzyskany ze sprzedaży lokalnych produktów przeznaczono na działalność statutową SPGK (150,00 zł).

27 kwietnia we współpracy z Urzędem Gminy w Klonowej zorganizowano Wielkie Sprzątanie. W tym roku oprócz członków SPGK i ich rodzin w Akcji uczestniczyli także pracownicy UG, GOPS, radni i sołtysi, przedstawiciele OSP, a także sam Wójt Gminy Klonowa p. Dariusz Perdek. Podobnie jak w ubiegłym roku wszystkie worki przygotowane przez UG zostały zapełnione.

W miesiącach lipcu i sierpniu jak co roku działał Młodzieżowy Klub Wolontariusza. W każdy piątek 21-osobowa grupa młodzieży pomagała w organizacji Zabawy Loteryjnej na Klonowe Święto oraz w przygotowaniach związanych z wyjazdami na jarmarki: Wojewódzki i Sieradzki. Wakacyjną współpracę z młodzieżą zakończono zgodnie z regulaminem wręczeniem zaświadczeń o wolontariacie.

W lipcu p. Musialska Agnieszka i Perdek Mariola napisały i złożyły wniosek do Lokalnej Grupy działania „Między Prosną a Watą” w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie”- na realizację przyszłorocznego Klonowego Święta. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony i skierowany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

15 sierpnia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy w Klonowej zorganizowaliśmy VIII Klonowe Święto w tym roku pod hasłem „Powróćmy jak za dawnych lat…”. Taki sam tytuł nosiła wystawa fotografii oraz Wielka Klonowska Parada. Na tegoroczną imprezę przygotowano jak zwykle wiele atrakcji. A były to między innymi;

 • występ kabaretu Sakreble,
 • pokaz garncarstwa,
 • wystawa rzeźb ludowych p. Józefa Juszczaka,
 • występ Zespołu Pieśni i Tańca Sieradzanie,
 • konkurs sołectw.

Imprezę uświetniły także występy lokalnych artystów czyli Paki Klonowiaka oraz zespołów młodzieżowych Gminnego Ośrodka Kultury. Wiele emocji wywołało losowanie aż (!) 12 nagród głównych Klonowego Święta. Sponsorami tegorocznych nagród głównych Klonowego Święta oraz Zabawy loteryjnej byli:

 • Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • Bednarek Krzysztof
 • Ceglarek Elżbieta
 • Kiełbaska Lech
 • Knopek Grzegorz
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Klonowej
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Pawelców
 • Koźba Karolina
 • Lecznica Zwierząt w Klonowej
 • Foryś Danuta i Jarosław
 • Motyl Sławomir
 • Nowak Joanna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klonowej
 • Paroń Katarzyna i Przemysław
 • Podawacz Zofia
 • Snelewski Janusz
 • Tokarek Beata
 • Urząd Gminy Klonowa
 • Wolscy Alina i Paweł
 • Wyrwas Krzysztof
 • Zajączkowscy Irena i Marian
 • Firma Złotex

Bilans finansowy tegorocznego Klonowego Święta to: sprzedanych 1327 kloników x 3 zł = 3981,00 zł + darowizny sponsorów 1219,90 zł = razem 5200,90 zł. Powyższa kwota została wpłacona na konto SPGK i przeznaczona zostanie na działania statutowe naszej organizacji. Ponadto otrzymaliśmy darowiznę w naturze od garncarza w postaci pięknych glinianych naczyń, które p. Agnieszka Musialska przekazała do Izby Regionalnej.

We wrześniu dzięki współpracy z Urzędem Gminy uczestniczyliśmy w Jarmarkach Wojewódzkim i Sieradzkim. W tym roku głównym celem zbiórek było pozyskanie funduszy przez Nieformalną Grupę Młodzieżową „ZIARNO” na remont „organistówki”. Na działania statutowe SPGK (wkład własny do projektu na Klonowe Święto 2012) zebrano 500,50 zł.

W ramach programu stypendialnego Magister przyznano 3 stypendia na rok szkolny 2010/2011 na łączną kwotę 8850,00 zł. W związku jednak z funkcjonującym w latach 2009-2014 na terenie województwa łódzkiego Regionalnym Programem Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej oraz malejącym zainteresowaniem naszym programem stypendialnym Zarząd Stowarzyszenia postanowił zawiesić funkcjonowanie programu Magister do 2014 r. Uczniowie zainteresowani stypendium z Urzędu Marszałkowskiego, mogą ubiegać się o nie w szkołach średnich do których uczęszczają. Ponadto Fundacja Dobra Sieć poprzez prowadzony przez siebie serwis internetowy www.mojestypendium.pl informuje na temat wszystkich programów stypendialnych - również stowarzyszeń, fundacji, samorządów i firm. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych, artystycznych i grantów, skierowaną do studentów uczniów, rodziców, doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego zainteresowaniom i potrzebom. 

Podczas wszystkich możliwych działań organizowanych w roku 2011 prowadzono akcję informacyjną 1%, czego efektem było przekazanie przez życzliwych nam Podatników kwoty 3238,60 zł. Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków fundusze pozyskane w ramach odpisu 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Klonowa.

 

WSZYSTKIM NASZYM SPONSOROM I DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!