SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA

W ROKU 2012

Bilans SPGK za 2012 r.

Rachunek wyników SPGK za 2012 r.

Informacja dodatkowa SPGK za 2012 r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa jest laureatem nagród:

Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Starosty Powiatowego w Sieradzu

 

1. Informacje ogólne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa  posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r. i wpisane do KRS pod nr.0000128209.

 

Celem działania stowarzyszenia jest :

 1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.
 2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców gminy.
 3. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji.
 4. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów ekologicznych gminy.      
 5. Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Klonowa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Środki na realizacje celów statutowych gromadzimy poprzez:

 1. Organizowanie zbiórek pieniężnych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi Instytucjami.

 

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Danuta Rabikowska-Foryś

Zastępca Przewodniczącej – Renata Więzowska

Sekretarz – Małgorzata Kiełbaska

Skarbnik – Anna Wolska

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994r., rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001r. oraz przyjętą polityką rachunkowości Stowarzyszenia.

Od roku 2009 Stowarzyszenie przyjaciół Gminy Klonowa posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa w 2012 r.

 

W omawianym okresie działalność Stowarzyszenia koncentrowała się na następujących obszarach:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia poprzez kontynuację dotychczasowych projektów.
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 • Partnerska współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami lokalnymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych.

 

 W 2012 r. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali następujące działania:

 

W lutym z inicjatywy p. Musialskiej Agnieszki we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej przystąpiono do realizacji projektu „Moja miejscowość w internecie”. Projekt został wyróżniony i nagrodzony dofinansowaniem w kwocie 1977,92 zł w ramach konkursu Fundacji Wspomagania Wsi – Pożyteczne Ferie i przewidywał zorganizowanie ferii zimowych 2012 dla 16-osobowej grupy młodzieży z terenu gminy Klonowa. Atrakcje jakie przygotowano dla młodzieży to między innymi: noc w bibliotece, poranek filmowy, warsztaty i pokazy w Izbie Regionalnej, Kuchni Klonowskiej oraz wyjazd do Aquaparku w Łodzi. Ponadto w trakcie zajęć w Bibliotece młodzież opracowała informacje i zdjęcia naszej Gminy do zakładki Atlas Wsi na stronie FWW.

W kwietniu ogłoszono i rozstrzygnięto VI edycję konkursu na inicjatywę młodzieżową pn. „Sami Dla Siebie Nawzajem”. W konkursie złożony został jeden wniosek przez Nieformalną Grupę Młodzieżowa „ZIARNO” z Klonowej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Do Spraw Młodzieży co skutkowało przyznaniem dotacji w kwocie 1000 zł. Działania opisane we wniosku przewidywały wyposażenie świetlicy młodzieżowej nazwanej - Młodzieżowe Centrum Katolickie ZIARNO utworzonej w budynku dawnej wikariatki.

W maju przystąpiono do realizacji Projektu pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” realizowanego w ramach działania 413 Osi 3  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tzw. małe projekty). Projekt napisany został przez panie: Musialską Agnieszkę oraz Perdek Mariolę. Pierwszym etapem projektu była organizacja Dnia Radosnej Ziemi w ramach akcji  Aktywna wiosna 2012. We współpracy z Urzędem Gminy oraz młodzieżą posprzątano centrum Klonowej i Kuźnicy Błońskiej. Za piekarnią w Klonowej zorganizowano kącik rekreacyjny „Ognik” z miejscem na ognisko stołami i ławkami. Ponadto posadzono 50 krzewów ozdobnych w nowym Ogniku oraz przed MCK Ziarno. Działania zakończono wspólnym ogniskiem. Ogień tego dnia był nam bardzo potrzebny, albowiem dzień był wyjątkowo chłodny i wietrzny.

W czerwcu podjęto działania zmierzające do wydania folderu „Najpiękniejsze miejsca w gminie Klonowa”. Dzięki p. Janowi Golanowskiemu (redaktor, fotograf, grafik, fotoedytor w jednej osobie) na 40! stronach przewodnika przedstawiono wszystko co ważne i ciekawe w naszej gminie. W ramach Projektu pracowano także dwie ścieżki rowerowe oraz zaktualizowano mapę gminy Klonowa. Folder wydano na początku sierpnia w ilości 1500 szt. Dodatkowo z funduszy projektu wykonano 3 duże tablice informacyjne przedstawiające mapę gminy i wytyczone ścieżki rowerowe.

W miesiącach lipcu i sierpniu jak co roku działał Młodzieżowy Klub Wolontariusza. W każdy piątek 14-osobowa grupa młodzieży pomagała w organizacji Zabawy Loteryjnej na Klonowe Święto oraz w pracach porządkowych związanych z planowanym remontem Izby Regionalnej. Wakacyjną współpracę z młodzieżą zakończono zgodnie z regulaminem wręczeniem zaświadczeń o wolontariacie oraz rajdem rowerowym i ogniskiem na Ogniku.

W lipcu p. Perdek Mariola oraz Więzowska Renata zorganizowały Konkurs na najładniejsze obejście w gminie Klonowa. Spośród 27 zgłoszeń Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród głównych i 22 wyróżnienia. Zwycięscy otrzymali w nagrodę krzewy ozdobne sfinansowane z funduszy Projektu oraz sprzęt ogrodniczy ufundowany przez Wójta Gminy Klonowa. Również w lipcu p. Musialska Agnieszka  zorganizowała konkurs fotograficzny dla młodzieży pn. Najciekawsze miejsca w Gminie Klonowa. Do konkursu zgłoszono 36 prac (12 osób po trzy prace), Jury przyznało 1 osobie I nagrodę (ufundowana przez GBP w Klonowej) i 11 osobom wyróżnienia. Wyróżnione osoby otrzymały sprzęt sportowy (10 z funduszy projektu, 1 GBP w Klonowej). Wszystkie nagrody wręczono uroczyście podczas Klonowego Święta.

15 sierpnia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy w Klonowej zorganizowaliśmy IX Klonowe Święto w tym roku pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Taki sam tytuł nosiła wystawa fotografii oraz Wielka Klonowska Parada. Na tegoroczną imprezę przygotowano jak zwykle wiele atrakcji. A były to między innymi:

- występ kabaretu „Cudoki"
- występ Zespołu Trzy Gitary
- prezentacje kulinarne sołectw
- pokazy rękodzieła (biżuteria z filcu oraz witraże)
- pokazy świetlne Blaclight Show
- zabawa taneczna z zespołem Cu-Dens.

Imprezę uświetniły także występy lokalnych artystów czyli: Paki Klonowiaka, Młodzieżowego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego oraz przedszkolaków ubranych w urocze  stroje sfinansowane w ramach projektu.

Jak co roku dodatkowymi atrakcjami były: Izba Obfitości, Zabawa Loteryjna „Klonik” oraz losowanie nagród głównych Klonowego Święta. Sponsorami tegorocznych 10 nagród głównych Klonowego Święta oraz Zabawy loteryjnej byli:

 • Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • Bednarek Krzysztof
 • Ceglarek Elżbieta
 • Gminna Spółdzielnia w Klonowej
 • Firma Geoinwestkruszywa,
 • Firma JAKLON - Kiełbaska Lech, Snelewski Janusz
 • Knopek Grzegorz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowej
 • Lecznica Zwierząt w Klonowej
 • Foryś Danuta i Jarosław
 • Nowak Joanna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klonowej
 • Paroń Katarzyna i Przemysław
 • Podawacz Zofia
 • Przybyłek Ewa
 • Tokarek Beata
 • Urząd Gminy Klonowa
 • Zajączkowscy Irena i Marian
 • Krystyna Urbańczyk-Basińska przekazała na licytację obraz „Nenufary”, który wylicytowany został na kwotę 650 zł przez Wójta Gminy Klonowa p. Dariusza Perdka oraz Przewodniczącego Rady Gminy p. Stanisława Gęsa. Wylicytowany obraz znajdzie swoje godne miejsce w nowo budowanym budynku Urzędu Gminy w Klonowej.
 • p. Bąk (stoisko z miodami) podarował słoik miodu, który przeznaczono na loterię.

Bilans finansowy tegorocznego Klonowego Święta to:

- 1300 sprzedanych kloników x 3 zł = 3900 zł

- opłata  Cateringu = 600 zł

- wpłata stoiska z lodami = 150 zł

- wpłata stoiska z frytkami = 100 zł

- wpłata stoiska z loterią zabawkową = 150 zł

- wpłata z Izby Obfitości = 310 zł

- licytacja obrazu p. Krystyny Urbańczyk-Basińskiej = 650 zł

- wpłata Gminnej Spółdzielni = 300 zł 

- wpłata Koła Gospodyń Wiejskich w Klonowej = 200 zł

- wpłata Firmy Geoinwestkruszywa = 4000 zł

- wpłata Banku Spółdzielczego w Lututowie na folder = 500 zł

RAZEM = 10860 zł

 

Z powyższej kwoty 6747 zł przeznaczono na wkład własny finansowy SPGK do Projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie...” (wydanie folderu), pozostała kwota 4113 zł zostanie przeznaczona na działania statutowe naszej organizacji. 

W listopadzie po gruntownym remoncie Izby Regionalnej (oraz przyległych pomieszczeń) wykonanym przez Urząd Gminy w Klonowej przystąpiono do skatalogowania zbiorów zebranych w Izbie na przestrzeni 7 lat jej  funkcjonowania. Od 2010 r. bowiem Izba Regionalna włączona została przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  w ofertę produktów turystyki kulturowej instytucji kultury Regionu Łódzkiego.

Podczas wszystkich możliwych działań organizowanych w roku 2012 prowadzono akcję informacyjną 1%, czego efektem było przekazanie przez życzliwych nam Podatników kwoty 4245,90 . Zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania Członków fundusze pozyskane w ramach odpisu 1% przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Klonowa.

                           

WSZYSTKIM NASZYM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !