Akcja „Ciasta dla Wojtusia” zorganizowana przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa

cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uzyskano w I turze 4141,00 zł, a w II turze 4268,20 zł

Łącznie zebrano 8409,20 zł

W imieniu Wojtusia i innych chorych dzieci wszystkim zaangażowanym (piekącym i kupującym)

BARDZO, BARDZO DZIĘKUJEMY.

DOBRO WRACA

{gallery}zdjecia/2020_foto/20200605_ciasta_dla_Wojtusia{/gallery}

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Gmina Klonowa w obiektywie”

 

I. Organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa, Ks. J. Dalaka 4, 98-273 Klonowa, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 43 820 84 93

 

II. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy Klonowa. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy którzy fotografują zawodowo, jak również amatorzy. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół  Gminy Klonowa.

 

III. Cel konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii oraz umiejętności postrzegania fotografii jako zapisu rzeczywistości.

 2. Zebranie zdjęć przedstawiających najpiękniejsze miejsca gminy Klonowa.

 3. Zaprezentowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej podczas Klonowego Święta 15 sierpnia 2019 roku.

 4. Wykorzystanie najlepszych zdjęć w Kalendarzu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa na 2020 rok.

 

IV. Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

 3. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, e-mail).

 4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do nadsyłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu).

 5. Przesłane prace nie będą zwracane.

 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 7. Fotografie nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

 8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. Decyzje o naruszeniu powyższych zasad podejmuje organizator.

 9. W konkursie mogą brać udział jedynie te fotografie, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu fotograficznego.

 

V. Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze gminy Klonowa w różnych porach roku.

 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcia nie mogą być podklejone, ani oprawione.

 3. Format wykonanej fotografii: A4 (297 x 210 mm). Zdjęcia powinny być dostarczone w wersji papierowej oraz elektronicznej (format JPG).

 4. Jeden autor może dostarczyć od 3 do 5 zdjęć.

 5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 6. Zabrania się stosowania fotomontażu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

 8. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

VI. Miejsce składania prac konkursowych

 1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 30 czerwca 2019 roku do godz. 15.30 na adres Urzędu Gminy, ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa, sekretariat pokój nr 10. z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – Gmina Klonowa w Obiektywie”. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac pocztą.

 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 10 lipca 2019 roku.

 

VII.  Sposób wyłonienia laureatów i ogłoszenie wyników

Oceny prac konkursu fotograficznego dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 1. Jury oceniać będzie prace konkursowe pod względem zgodności z tematyką konkursu, estetyki i jakości wykonanej pracy.

 2. Najwyżej ocenione prace fotograficzne zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2020 promującym gminę Klonowa.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 sierpnia 2019 roku podczas „Klonowego Święta”. Impreza odbędzie się na placu strażackim w Klonowej ul. Złoczewska.

 4. Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na stronie internetowej organizatora.

 5. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

 

VIII. Nagrody

 1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Przewidziane są następujące nagrody:

- I miejsce - 500 zł

- II miejsce - 300 zł

- III miejsce - 200 zł     

 1. Autorzy prac dodatkowo wyróżnionych otrzymują gadżety promocyjne gminy Klonowa.

 

IX. Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

 2. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji znanych w polskim prawie  w dacie wysłania zdjęć.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji regulaminu.

 4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa ul. Ks. J. Dalaka 4 98-273 Klonowa, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia działań konkursowych,
  - nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie,
  - dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu,
  - po zakończeniu działań związanych z konkursem zostaną usunięte,
  - dane nie będą udostępniane innym, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
  - dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy oraz stronach internetowych:

  Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa : www.spgk.klonowa.eu
  Gminy Klonowa: www.klonowa.pl
  Zespołu Szkół w Klonowej: www.zsklonowa.weebly.com
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej: www.biblioteka.klonowa.eu
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej: www.ospklonowa.pl

 6. Informacji dodatkowych udzielają:

  - Małgorzata Kiełbaska tel. 43 820 84 93
  - Anna Wolska tel. 43 820 84 93 wew. 12
  - Barbara Wyrwas tel. 697 084 699

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

XI. Załączniki do regulaminu:

 1. Załącznik Nr 1 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do zdjęć i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Załącznik Nr 2 Klauzula informacyjna RODO